Jump to content

Amaravati


Recommended Posts

Netherlands-based FD media group writes about AMARVATI

Eindelijk een aantrekkelijke Indiase metropool

Krantentitel: ‘In Zuid-India verrijst de komende jaren uit het niets een metropool aan het water’

De Indiase
groeispurt

India is de snelst groeiende grote economie. Een ‘stralende ster’, volgens IMF-directeur Christine Lagarde. FD-redacteur Frank Gersdorf bezocht het land om de consequenties van die ontwikkeling te duiden — voor India zelf en ook voor het Nederlandse bedrijfsleven. Andere artikelen van zijn hand lezen over India?

Kijk op fd.nl/india

Er is nog niet veel te zien, zeggen Nederlandse ondernemers en ingenieurs die er net zijn geweest. Een paar hijskranen, enkele appartementen en kantoren en een kale loods waarin een gigantische stadsmaquette staat. De eerste steen van Amaravati, dat de nieuwe hoofdstad moet worden van de Indiase deelstaat Andhra Pradesh in het zuidoosten van het land, werd afgelopen oktober gelegd door de premier Narendra Modi.

Het is er mooi. Heel mooi, vindt Gert Jan Scholte, een van de Nederlandse experts die betrokken is bij het ontwerpen van de nieuwe metropool. De architect, eigenaar van het kleine Amsterdamse bureau Cityblob, laat foto's zien van groene akkers langs de benedenloop van de rivier Krishna, met her en der palmbomen en een lege horizon. Scholte schoot de idyllische plaatjes twee weken geleden, toen hij in een half afgebouwd kantoor in Amaravati een futuristisch ontwerp presenteerde voor hoogbouw langs de Krishna, een van de grootste rivieren van India, die uitmondt in de Indische Oceaan.

Amaravati zal mooi blijven, daarvan is Scholte overtuigd. Zijn ontwerp voor Capital A, zoals hij zijn twee 280 meter hoge, schuine woontorens heeft genoemd met 2000 appartementen erin en een vijfsterrenhotel, oogstte veel lof. De directeuren van de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de deelstaat waren zo enthousiast dat zij alle aanwezige werknemers bij de presentatie riepen, vertelt de architect.

river-night.jpg?v=1
Amsterdams ontwerp voor twee schuine woontorens aan het water met 2000 appartementen en hotel in toekomstige metropool Amaravati.

Smart city

Scholte is ook enthousiast over de ontwerpen die gemaakt zijn voor andere gebouwen en over de opzet van de stad als geheel. Amaravati wordt een zogeheten 'smart city': een geordende, schone stad, waarin inzet van de modernste technologie de stad leefbaar moet houden.

'Amaravati wordt heel anders dan de Indiase steden vol geuren en kleuren die iedereen kent, waar mensen, dieren, riksja’s, bussen, auto’s en karren door elkaar krioelen op straat', zegt Scholte. Hij laat een pagina zien uit de brochure over Amaravati van de ontwikkelingsmaatschappij. Daarin is het masterplan uitgewerkt dat Singapore maakte, die de aanbestedingsprocedure won. Uit de schets wordt duidelijk dat voetgangers, fietsers, auto's en bussen elk een eigen strook op de openbare weg krijgen. 'Gescheiden verkeersstromen voorkomen de chaos die zo typerend is voor grote Indiase steden', zegt de Amsterdamse architect.

amaravati-plan.jpg?v=1
Een gigantische stadsmaquette van miljoenenstad Amaravati.

Geplande stad

Amaravati moet straks de woonplaats worden van 2,5 miljoen mensen. Het wordt een geplande stad, zoals er zoveel zijn in de wereld — van de Braziliaanse hoofdstad Brasilia tot ons eigen Almere. Ook India heeft al een paar geplande steden en waarschijnlijk komen er nog veel meer. Want de komende jaren moet de overheid huisvesting vinden voor de honderden miljoenen Indiërs die het platteland verlaten.

Een van de kunstmatige steden die uit het niets zijn verrezen, is Chandigarh, de gedeelde hoofdstad van twee deelstaten in Noord-India — Haryana en Punjab. Nadat India in 1947 onafhankelijk werd, is Chandigarh aangelegd naar een ontwerp van de bekende Frans-Zwitserse architect Le Corbusier. Wie de stad aan de voet van de Himalaya bezoekt, heeft steevast even het gevoel dat hij niet echt in India is.

graphic-india.jpg?v=0
 

Nieuwe hoofdstad

De nieuwe metropool aan de Krishna in het zuidoosten moet er komen omdat de vroegere deelstaat Andhra Pradesh in 2014 in tweeën is gesplitst. De 35 miljoen Indiërs in het noorden wonen sindsdien in een deelstaat die nu Telangana heet. Daar ligt ook miljoenenstad Haiderabad, de hoofdstad van het oude Andhra Pradesh. De ruim 50 miljoen bewoners uit het zuidelijke deel van Andhra Pradesh moesten op zoek naar een nieuwe hoofdstad op eigen territorium.

De regering van de nieuwe deelstaat, die nog steeds Andhra Pradesh heet, liet haar oog vallen op een gebied van ruim 200 vierkante kilometer op de rechteroever van de Krishna, vlakbij het dorpje Amaravathi. Daar staat een vooraanstaand boeddhistisch centrum en in de oudheid was dit een van de twee hoofdsteden van de Satavahana-dynastie. Die bestuurde rond het begin van de Christelijke jaartelling een groot deel van Andhra Pradesh en Midden-India.

Extra fraai wordt Amaravati in de ogen van architect Scholte door zijn ligging aan de rivier, die een kilometer breed is, en door de aanleg van kanalen in de stad. De waterkant vormt een onlosmakelijk onderdeel van zijn ontwerp voor de twee woontorens, en hij denkt dat ook voor andere architecten zal gaan gelden. 'En dat zie je niet vaak in India.'

Amaravati wordt een ‘smart city’: schoon en leefbaar dankzij inzet van modernste technologie

 

Amsterdamse gracht in India

In het stadsontwerp is een grote gracht opgenomen in een halve cirkel door het centrum, op een manier die doet denken aan de opzet van de Amsterdamse grachtengordel. Het is daarom niet verwonderlijk dat regiomanager Kees van der Lugt van Wereld Waternet, de internationale poot van het Amsterdamse gemeentelijke waterbedrijf, architect Scholte vergezelde bij de presentatie van zijn plan. Hij brengt Amsterdamse kennis en ervaring met zich mee en trekt op met ingenieursbureau Arcadis, dat ook aan het werk is in Amaravati.

Volgens Van der Lugt is er veel werk te doen. 'Het afvalwater moet straks op een efficiënte manier worden gezuiverd en hergebruikt.' Gezien de plannen voor een stadsgracht zal er straks veel water moeten worden opgepompt om die te vullen, zegt hij. Maar er zijn ook grote verschillen met de Amsterdamse grachten: 'Daar rinkelen de alarmbellen al als het grachtenwater twintig centimeter hoger of lager staat; bij de Krishna is het verschil tussen hoog en laag water zeven meter.'

Of zijn ontwerp voor de dubbele torens de tekentafel zal ontstijgen, weet Scholte nog niet. Hij raakte betrokken bij het ontwerp van de nieuwe metropool toen de regionale ontwikkelingsmaatschappij vroeg of hij 'ideeën wilde bedenken voor iconische architectuur.' Nu hij die heeft ingeleverd, hoopt de architect dat hij 'nog iets' kan doen in Amaravati. 'Ik overweeg om er ook een kantoor te openen, nu ze mij daar kennen.'

amaravati-1.gif?v=2
 
Voor wie is er werk in Amaravati?

Volgens architect Scholte is er werk genoeg voor Nederlandse ondernemers in de miljoenenstad Amaravati die nu wordt gebouwd. 'Geld is niet het probleem. Het tekort aan ideeën wél.' Grote projectontwikkelaars zoals Shapoorji Pallonji uit Mumbai zitten volgens hem te springen om goede ontwerpen voor gebouwen en infrastructuur.

Ook voor aannemers is er volop werk, en niet alleen in Amaravati. 'Er wordt zo veel gebouwd in India dat gekwalificeerde Nederlandse ingenieurs en bouwvakkers er zo aan de slag kunnen.' Scholte studeerde in India, schreef boeken over de architectuur in Mumbai en Delhi en werkt nu aan een boek over Indiase 'smart cities' — een van de grote projecten van premier Narendra Modi.

Ook de Nederlandse ambassade in Delhi is ervan overtuigd dat er veel mogelijkheden voor Nederlandse partijen zijn in de deelstaat Andhra Pradesh, waar Amaravati verrijst. Zij werkt nu met de deelstaat aan een samenwerkingsverklaring waarin de gezamenlijke plannen worden benoemd. Wat die plannen precies behelsen, willen de diplomaten nog niet kwijt.

Niet iedereen gelooft overigens dat Amaravati een succes wordt. 'Haiderabad is al een succesvolle metropool, en die ligt maar 200 kilometer van Amaravati. Dat is dus een grote concurrent voor Amaravati, waar nog geen bedrijven zitten', zegt projectontwikkelaar Manish Dixit uit Hoofddorp. Hij bezocht Amaravati in mei en liep toen over de rivierbedding — de Krishna stond droog. De rivier is niet alleen zwaar vervuild, boeren tappen ook zo massaal water af dat die stroomafwaarts vaak geen druppel meer bevat. Een kanaal moet die nood lenigen en water aanvoeren van een naburige rivier.

Dixit heeft een voorkeur voor investeringen in andere deelstaten. Van de kleine € 0,5 mrd die hij van onder meer pensioenfondsen bijeen hoopt te krijgen voor de opzet van drie Indiase investeringsfondsen die gevestigd zullen worden in Nederland, gaat de komende jaren in elk geval geen cent naar Amaravati.

Het complete verhaal

Link to comment
Share on other sites

Here is Dutch to English (Google translation ) (looks like it is not complete, @sony bro try to get the remaining part too)

 

 

DUTCH

 

ENGLISH

Netherlands-based media group FD writes about AMARVATI

Finally an attractive Indian metropolis

Newspaper Title: "In South India rises in the coming years from nowhere a metropolis on the water '

the Indian

growth spurt

India is the fastest growing major economy. A "shining star", according to IMF Managing Director Christine Lagarde. FD editor Frank Gersdorf visited the country to explain the implications of this development - in India itself and also for the Dutch business community. Other items in his hand read about India?

Look at fd.nl/india

There is not much to see, say Dutch entrepreneurs and engineers who have just been. A pair of cranes, some apartments and offices and a bare hangar where a giant model city state. The first stone of Amaravati, the new capital should be the Indian state of Andhra Pradesh in the southeast of the country, last October was laid by the Prime Minister Narendra Modi.

It's beautiful. Very nice, says Gert Jan Scholte, one of the Dutch experts involved in designing the new metropolis. The architect, owner of the small Amsterdam City office Blob, shows pictures of green fields along the lower reaches of the river Krishna, dotted with palm trees and an empty horizon. Scholte shot the idyllic pictures two weeks ago when he was in a half-built office in Amaravati presented a futuristic design for high-rise buildings along the Krishna, one of the largest rivers of India, which flows into the Indian Ocean.

Amaravati will stay beautiful, it is convinced Scholte. His design for Capital A, as his two 280 meters high, has called slanted residential towers with 2,000 apartments in it and a five-star hotel, garnered much praise. The directors of the regional development of the state were so excited that they all present employees cried at the presentation, says the architect.

river-night.jpg? v = 1

Amsterdam design for two slanting towers on the water with 2000 apartments and hotel in future metropolis Amaravati.

smart city

Scholte is also enthusiastic about the designs made for other buildings and the design of the city as a whole. Amaravati is a so-called 'smart city': an orderly, clean city, where use of the latest technology to keep the city liveable.

"Amaravati is very different from the Indian cities full of scents and colors that everyone knows where people, animals, rickshaws, buses, cars and carts swarm together in the street," says Scholte. He shows a page from the brochure about Amaravati of the development. Containing the master plan has been worked out that Singapore made, which won the tender. The outline is clear that pedestrians, cyclists, cars and buses each have a private area on the public road. "Separate traffic avoid the chaos that is so typical of major Indian cities, says the Amsterdam architect.

Amaravati-plan.jpg? v = 1

A giant model of city metropolis Amaravati.

planned town

Amaravati should soon be the home of 2.5 million people. It is a planned city, as there are so many in the world - the Brazilian capital Brasilia to our own Almere. India also has a few planned cities, and probably there will be many more. For the coming years, the government must find housing for the hundreds of millions of Indians left the country.

One of the artificial cities that have risen out of nothing, is Chandigarh, the shared capital of two states in northern India - Haryana and Punjab. After India became independent in 1947, Chandigarh was built to a design by the renowned French-Swiss architect Le Corbusier. Who the town at the foot of the Himalayas visits, always has just the feeling that he is not really in India.

graphic-india.jpg? v = 0

 

new capital

The new metropolis on the Krishna to get there in the southeast since the former state of Andhra Pradesh is split in two in 2014. 35 million Indians living in the north since then in a state now called Telangana. There is also metropolis of Hyderabad, the capital of ancient Andhra Pradesh. More than 50 million people from the southern part of Andhra Pradesh had to look for a new capital on their own territory.

The government of the new state, which still Andhra Pradesh called, dropped her eye on an area of ​​over 200 square kilometers on the right bank of the Krishna, near the village of Amaravathi. However, a major Buddhist center and in ancient times was one of the two capitals of the Satavahana dynasty. Who drove around the beginning of the Christian era a large part of Andhra Pradesh and Central India.

Additional fine is Amaravati in the eyes of an architect Scholte by its location on the river, which is a kilometer wide, and by the construction of canals in the city. The waterfront is an integral part of his design for the two residential towers, and he thinks that will be extended to other architects. "And you do not often see in India."

Amaravati is a 'smart city': clean and livable thanks to use of modern technology

 

Amsterdam canal in India

The city design is a great canal included in a semicircle through the center, in a manner reminiscent of the design of the Amsterdam canals. It is therefore not surprising that regional manager Kees van der Lugt of World Waternet, the international arm of the Amsterdam municipal water company, architect Scholte accompanied at the presentation of his plan. He brings Amsterdam's knowledge and experience with them and drawing with engineering firm Arcadis, which also is at work in Amaravati.

According to Van der Lugt has much work to do. 'The waste water must later be purified in an efficient way and reused.' Given the plans for a canal will soon be pumped a lot of water to fill it, he says. But there are also big differences in the canals of Amsterdam: "Since the alarm bells ringing all as the canal water twenty centimeters higher or lower state; when Krishna is the difference between high and low water seven meters. "

Or his design for the twin towers will rise above the drawing board, Scholte not know. He became involved in the design of the new metropolis when the regional development agency asked if he wanted to come up with ideas for iconic architecture. " Now he has returned, the architect hopes he 'something' can do in Amaravati. "I am considering to also open an office, now they know me there."

Amaravati-1.gif? v = 2

 

Who is working in Amaravati?

According to architect Scholte, there is plenty of work for Dutch entrepreneurs in the metropolis Amaravati which is now being built. "Money is not the problem. Indeed the lack of ideas. " Large developers such as Shapoorji Pallonji from Mumbai sit according jump him for good designs for buildings and infrastructure.

For contractors, there is plenty of work, and not just in Amaravati. "There is so much built in India that qualified Dutch engineers and construction workers so get started." Scholte studied in India, wrote books about architecture in Mumbai and Delhi and is now working on a book about India 'smart cities' - one of the major projects of Prime Minister Narendra Modi.

The Dutch embassy in Delhi is convinced that there are many opportunities for Dutch parties in Andhra Pradesh, where Amaravati rises. She now works shall be appointed by the state to a cooperation declaration in which the shared plans. What exactly those plans include aspects, the diplomats do not want to lose yet.

Not everyone believes Amaravati is a success. "Hyderabad is already a successful metropolis, which is only 200 kilometers from Amaravati. That is a big competitor for Amaravati, where no companies are, "says developer Manish Dixit from Hoofddorp. He visited Amaravati in May and then walked across the riverbed - Krishna was dry. The river is not only heavily polluted, farmers also tap off so massive water downstream often contains no more drop. A channel must alleviate the distress and supplying water from a neighboring river.

Dixit has a preference for investment in other states. From the small € 0.5 billion which he, inter alia, pension funds hoping to get together for the creation of three Indian investment funds will be established in the Netherlands in the coming years will in any case not a penny to Amaravati.

The full story

Share this translation

Link to comment
Share on other sites

Here is Dutch to English (Google translation ) (looks like it is not complete, @sony bro try to get the remaining part too)

 

 

DUTCH

 

ENGLISH

Netherlands-based media group FD writes about AMARVATI

Finally an attractive Indian metropolis

Newspaper Title: "In South India rises in the coming years from nowhere a metropolis on the water '

the Indian

growth spurt

India is the fastest growing major economy. A "shining star", according to IMF Managing Director Christine Lagarde. FD editor Frank Gersdorf visited the country to explain the implications of this development - in India itself and also for the Dutch business community. Other items in his hand read about India?

Look at fd.nl/india

There is not much to see, say Dutch entrepreneurs and engineers who have just been. A pair of cranes, some apartments and offices and a bare hangar where a giant model city state. The first stone of Amaravati, the new capital should be the Indian state of Andhra Pradesh in the southeast of the country, last October was laid by the Prime Minister Narendra Modi.

It's beautiful. Very nice, says Gert Jan Scholte, one of the Dutch experts involved in designing the new metropolis. The architect, owner of the small Amsterdam City office Blob, shows pictures of green fields along the lower reaches of the river Krishna, dotted with palm trees and an empty horizon. Scholte shot the idyllic pictures two weeks ago when he was in a half-built office in Amaravati presented a futuristic design for high-rise buildings along the Krishna, one of the largest rivers of India, which flows into the Indian Ocean.

Amaravati will stay beautiful, it is convinced Scholte. His design for Capital A, as his two 280 meters high, has called slanted residential towers with 2,000 apartments in it and a five-star hotel, garnered much praise. The directors of the regional development of the state were so excited that they all present employees cried at the presentation, says the architect.

river-night.jpg? v = 1

Amsterdam design for two slanting towers on the water with 2000 apartments and hotel in future metropolis Amaravati.

smart city

Scholte is also enthusiastic about the designs made for other buildings and the design of the city as a whole. Amaravati is a so-called 'smart city': an orderly, clean city, where use of the latest technology to keep the city liveable.

"Amaravati is very different from the Indian cities full of scents and colors that everyone knows where people, animals, rickshaws, buses, cars and carts swarm together in the street," says Scholte. He shows a page from the brochure about Amaravati of the development. Containing the master plan has been worked out that Singapore made, which won the tender. The outline is clear that pedestrians, cyclists, cars and buses each have a private area on the public road. "Separate traffic avoid the chaos that is so typical of major Indian cities, says the Amsterdam architect.

Amaravati-plan.jpg? v = 1

A giant model of city metropolis Amaravati.

planned town

Amaravati should soon be the home of 2.5 million people. It is a planned city, as there are so many in the world - the Brazilian capital Brasilia to our own Almere. India also has a few planned cities, and probably there will be many more. For the coming years, the government must find housing for the hundreds of millions of Indians left the country.

One of the artificial cities that have risen out of nothing, is Chandigarh, the shared capital of two states in northern India - Haryana and Punjab. After India became independent in 1947, Chandigarh was built to a design by the renowned French-Swiss architect Le Corbusier. Who the town at the foot of the Himalayas visits, always has just the feeling that he is not really in India.

graphic-india.jpg? v = 0

 

new capital

The new metropolis on the Krishna to get there in the southeast since the former state of Andhra Pradesh is split in two in 2014. 35 million Indians living in the north since then in a state now called Telangana. There is also metropolis of Hyderabad, the capital of ancient Andhra Pradesh. More than 50 million people from the southern part of Andhra Pradesh had to look for a new capital on their own territory.

The government of the new state, which still Andhra Pradesh called, dropped her eye on an area of ​​over 200 square kilometers on the right bank of the Krishna, near the village of Amaravathi. However, a major Buddhist center and in ancient times was one of the two capitals of the Satavahana dynasty. Who drove around the beginning of the Christian era a large part of Andhra Pradesh and Central India.

Additional fine is Amaravati in the eyes of an architect Scholte by its location on the river, which is a kilometer wide, and by the construction of canals in the city. The waterfront is an integral part of his design for the two residential towers, and he thinks that will be extended to other architects. "And you do not often see in India."

Amaravati is a 'smart city': clean and livable thanks to use of modern technology

 

Amsterdam canal in India

The city design is a great canal included in a semicircle through the center, in a manner reminiscent of the design of the Amsterdam canals. It is therefore not surprising that regional manager Kees van der Lugt of World Waternet, the international arm of the Amsterdam municipal water company, architect Scholte accompanied at the presentation of his plan. He brings Amsterdam's knowledge and experience with them and drawing with engineering firm Arcadis, which also is at work in Amaravati.

According to Van der Lugt has much work to do. 'The waste water must later be purified in an efficient way and reused.' Given the plans for a canal will soon be pumped a lot of water to fill it, he says. But there are also big differences in the canals of Amsterdam: "Since the alarm bells ringing all as the canal water twenty centimeters higher or lower state; when Krishna is the difference between high and low water seven meters. "

Or his design for the twin towers will rise above the drawing board, Scholte not know. He became involved in the design of the new metropolis when the regional development agency asked if he wanted to come up with ideas for iconic architecture. " Now he has returned, the architect hopes he 'something' can do in Amaravati. "I am considering to also open an office, now they know me there."

Amaravati-1.gif? v = 2

 

Who is working in Amaravati?

According to architect Scholte, there is plenty of work for Dutch entrepreneurs in the metropolis Amaravati which is now being built. "Money is not the problem. Indeed the lack of ideas. " Large developers such as Shapoorji Pallonji from Mumbai sit according jump him for good designs for buildings and infrastructure.

For contractors, there is plenty of work, and not just in Amaravati. "There is so much built in India that qualified Dutch engineers and construction workers so get started." Scholte studied in India, wrote books about architecture in Mumbai and Delhi and is now working on a book about India 'smart cities' - one of the major projects of Prime Minister Narendra Modi.

The Dutch embassy in Delhi is convinced that there are many opportunities for Dutch parties in Andhra Pradesh, where Amaravati rises. She now works shall be appointed by the state to a cooperation declaration in which the shared plans. What exactly those plans include aspects, the diplomats do not want to lose yet.

Not everyone believes Amaravati is a success. "Hyderabad is already a successful metropolis, which is only 200 kilometers from Amaravati. That is a big competitor for Amaravati, where no companies are, "says developer Manish Dixit from Hoofddorp. He visited Amaravati in May and then walked across the riverbed - Krishna was dry. The river is not only heavily polluted, farmers also tap off so massive water downstream often contains no more drop. A channel must alleviate the distress and supplying water from a neighboring river.

Dixit has a preference for investment in other states. From the small € 0.5 billion which he, inter alia, pension funds hoping to get together for the creation of three Indian investment funds will be established in the Netherlands in the coming years will in any case not a penny to Amaravati.

The full story

Share this translation

Idhi chusi aa Netherlands vallu Abba Modi gadu super ani anukuntaremo... :lol2:
Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...