నాకైతే ఉద్యోగస్తుల మీద సానుభూతి ఏమీ లేదు, ఉండబోదు కూడా! రెండు చేతులా ఓట్లు వేసి వాళ్ళ పాడె వాళ్ళే కట్టుకున్నారు. చాలామందిలో ఇప్పటికీ ఏ మార్పూ లేదు. ఇంకా చప్పరించే డిప్పరాజు, సంకట్రామి, సూరిగాడు ఇలాంటి వాళ్ళ చంకలు నాకమనండి పోయి #థూఆబచె pic.twitter.com/MfA6hqX5QQ

— Ravi Vallabhaneni (ఆహ్వానిద్దాం యువ గళం) (@ravivallabha) September 29, 2023