గుంటూరు జిల్లా వాళ్ళు చూసుకోవాలి... pic.twitter.com/b2zRYDL2Y6

— మన ప్రకాశం (@mana_Prakasam) September 22, 2023