విచారణ…

ఏమైనా ఫలితం వచ్చిందా ? pic.twitter.com/pmmnHjkqGQ

— kumarkaza (@kumarkaza2) September 23, 2023