మీసాం తిప్పి, తొడ కొట్టడం సభను అగౌవర పచడమే మొదటి తప్పుగా హెచ్చరిస్తున్న.. తమ్మినేని

సభలో స్త్రీ శీలాన్ని శంకిస్తే గౌరవం 🤔 #BeWise

— kumarkaza (@kumarkaza2) September 23, 2023