మీకు వోట్ లేక పోతే రెండు నిమిషాల్లో వోట్ నమోదు చేసుకోండి ఇలా...#TDPJSPTogether #APvsJagan #IAmWithBabu #PeopleWithNaidu #FalseCasesAgainstNaidu #CBNWillBeBackWithABang #SumanBoseExposesJagan #PsychoJaganExposed pic.twitter.com/iyzpi4u4Fp

— Mr Yash (@YashQuestions) September 19, 2023