సిమెన్స్ 90% ఎందుకు పెడుతుంది ? - సిమెన్స్ Ex - MD Suman Bose . #IAmWithBabu pic.twitter.com/AU0xGtWCxC

— iTDP Official (@iTDP_Official) September 17, 2023