ఆంధ్రలో ఏంలేదు అంతా పాడైపోయింది..
ఇంత దరిద్రుడిని ఎన్నుకోవటమే తప్పు 👌👌#PeopleWithNaidu #FalseCasesAgainstNaidu pic.twitter.com/u4M54qzOa9

— 𝓑𝓱ã𝓻â𝓽𝓱 𝓖ö𝓵𝓵à (@BharathGolla) September 23, 2023