గిదేందిదీ 1 Million views ఆ 2days లో!! ఆ పోర్న్ గోపాల్ వర్మ గాని సాఫ్ట్ పోర్న్ సైన్మా కన్నా ఎక్కవ మంది చూసినట్టున్నారు "వివేకం" సారుని!! 🤗🤗🤗 pic.twitter.com/gg6QsLtJEZ

— The Ark (@ArkTheAce) March 31, 2024