కేసులు అన్నీ ఇక 26కి వాయిదా పడతాయి...

27,28 సెలవులు.. మళ్ళీ వీకెండ్... అక్టోబర్ 2 గాంధీ జయంతి...

మొన్నటి దాకా లాయర్లు వాయిదాలు అడగటం చూసే వాళ్ళం, అనూహ్యంగా బాబు గారి కేసు వచ్చేసరికి జడ్జిలు వాయిదా వేస్తున్నారు... pic.twitter.com/bUt43tHrpZ

— Achanta Raja (@achantaraja) September 21, 2023