కాలు దువ్వే నంది ముందు రంగు మార్చిన పంది కారుకూతలు కూస్తే కపాలం పగిలిపొద్ది.

కొన్ని కొన్ని సినిమా డైలాగులు భవిష్యత్తును ముందుగానే ఊహించి రాస్తారేమో pic.twitter.com/9Yr0hUD6Da

— VamsiKrishna Bandaru (@VKBandaru18) September 21, 2023