అయ్యో మర్చిపోయాం అండీ , మా రాష్ట్రాన్ని సక్రమంగా నడిపించడానికి గవర్నర్ గా మీరొకరు ఉన్నారని , welcome సర్, గమనించడం అయిపోయాక న్యాయం చెయ్యండి , న్యాయం చేయడానికి ఎంత కాలం పడుతుందో మరి ? pic.twitter.com/ARopu8qctQ

— Swathi Reddy (@Swathireddytdp) September 12, 2023