తింగరి సచ్చినోడా సంపేశావ్ కద రా అమరావతి ని 😬😡🤬 pic.twitter.com/lt6C62RcZH

— 🐎🔱 సుజత్ 🕉️✝️☪️ (@Kadirodu) May 27, 2024