ఈశ్వర ఇస్ బ్యాక్ 🔥🔥
జూన్ 4న మాత్రం కచ్చితంగా సాక్షి చూడాలిసిందే. pic.twitter.com/6BoFHy01op

— DINU (@I_dinutweets) May 17, 2024