ఎడ్డీ 😂😂😂😂 నీ భయం కాకులు ఎత్తుకెళ్లా...మళ్ళీ నీ మెడ వంకర నవ్వుకు సింహం అనే elevations నీ తొట్టి gang 🤣🤣🤣

Thanks for free publicity 🙈 pic.twitter.com/P92bDyfcPg

— vanusblog (@vanusblog) September 24, 2023