శాసనమండలి మాజీ చైర్మన్ షరీఫ్ గారు 🙏🏻

“40 సం మీ వెంటే ఉన్నాం. ఈ ప్రాణం ఉన్నంత వరకు మీ తోనే ఉంటా”

ఇట్లు
మీ విధేయుడు
యం. ఎ. షరీఫ్ pic.twitter.com/mzBlVezT4M

— బాబు కోసం (@trollycp) September 19, 2023