జగన్ కి విధేయుడువి అయితే వాడిది కుడువు పోయి.. అంకుల్ మాస్ బ్యాటింగ్

లాస్ట్ 10 సెకండ్స్ హైలైట్.. Dont miss it 😂

pic.twitter.com/EN1X1PDSbt

— బాబు కోసం (@trollycp) August 22, 2023