ఆకలి వేస్తంది భోజనాలు ఎక్కడ పెడతారో అన్నట్టు పెట్టాడు మొహం

ఒక జూనియర్ ఇంజనీర్ కూడా ఎదురు వచ్చి నమస్కారం పెట్టలేదు 😂 pic.twitter.com/38g4pFm89B

— బాబు కోసం (@trollycp) June 7, 2023