కవిత కూడా CBI కి వెళ్ళింది.. ఈడు గుమ్మం అంత ఎత్తు ఉంటాడు ముండ లాగా వాళ్ళ అమ్మ ని అడ్డం పెట్టుకుని డ్రామాలు ఆడతన్నాడు

వీళ్ళు పులివెందుల పులులు అంట.. పూతరేకు గాళ్ళు

— బాబు కోసం (@trollycp) May 22, 2023