31 సార్లు చంద్రబాబు మీద ఏడిసి శాపనార్ధాలు పెట్టాలని నిర్ణయించిన ఆంధ్ర మర చెంబు సంఘం pic.twitter.com/hcoCzgvfao

— బాబు కోసం (@trollycp) May 13, 2023