పడకగదిలో, పడక పక్కన, గొడ్డలితో నరకటం జరిగింది.

How?
ఎలా?

శవం దొరికింది స్నానాల గదిలో అయినప్పుడు, పడకగదిలో మొదటి వేటు వేసారు అని ఎలా తెలిసింది?

అసలు అదే మొదటి వేటు అని ఎలా తెలిసింది?

ఆ వేటు గొడ్డలితోనే అని ఎలా తెలిసింది?

పడక పక్కనే వేసారు అని ఎలా తెలిసింది? pic.twitter.com/1Tn4I80Dls

— The Riddler (@theriddler1044) May 4, 2023