ఇదేం పవనిజం రా బాబు...🙊🙈🙉

పిల్ల సైనిక్స్ పిచ్చి పీక్ స్టేజ్ లో ఉందనడానికి ఈ వీడియోనే సాక్ష్యం....🫣🫣😱😱 pic.twitter.com/rhmvRCbpds

— News Updates🕊️ (@freebird_099) July 24, 2022