పదండి.. పదండి.. కాశ్మీర్ పోవాలి అర్జెంటుగా..😂😂 pic.twitter.com/2gqGiknrMM

— Swathi Reddy (@Swathireddytdp) February 11, 2023