నా ఇంట్లో 13 ఓట్లు ఉన్నాయ్ గతంలో మొత్తం వైసీపీకే వేయించా కానీ ఈసారి అవి వేయించక పోగా ఇంకో 13 చెడ దొబ్బు!🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ZcBBM8FNZH

— YuvaGalam (@sreenath1089) March 19, 2023