బాబు ఆ పదం చచ్చిపోయిన వాళ్ళ గురించి వాడతారు.. చిరంజీవి ఉన్నాడు ఇంకా, రాజకీయాల్లో ఉండి ఉంటే అనాలి!! #GHMCElections2020

— PVKrishna తెలుగు - My National language (@pvk_krishna) December 3, 2020