నాడు ఓట్ల కోసం టమాటో రైతుల ముందు సాగిలపడి ధరల స్థిరీకరణ నిధని మభ్యపెట్టి, maggi ketchup అన్నిట్లో మీ టొమాటోలేనని అరచేతిలో వైకుంఠం చూపిన ఈ ము*డాఖోర్, నేడు కిలో 50 పైసలుకి పడిపోతే నిమ్మకు నీరెత్తినట్టున్నాడు, రైతు కక్షపాతి. pic.twitter.com/Ej3La242fV

— Anjan P (@pdsdnn) November 9, 2022