ఓటుకు నోటు చార్జ్ షీట్ లో బాబు గారి పేరు లేకున్నా… బాబే చేసాడనీ ప్రచారం చేసారు

వీడి పేరు చార్జ్ షీట్ లో ఉంది కనుక వీడే చేసాడని నమ్మాలి ఇప్పుడు

— Harsha (@SunShineAndhra) May 26, 2023