బోడీ : దేశంలో ఇంకా అమ్మడానికి ఏమున్నాయిరా ?

బోండం షా : నా గుండు , నీ గడ్డం

— Muneer మునీర్ منیر (@Muneer_Tweets) August 24, 2021