గురజాల తిరునాళ్ళ లో
జై బాలయ్య 🔥#VeeraSimhaReddy https://t.co/ECZrF1ZaJk

— Gopichandh Malineni (@megopichand) December 9, 2022