ఒక ముండా కొడుకుని అధికారంలో కూర్చోబెట్టారు - దస్తగిరి 🔥 pic.twitter.com/jS42Cvx2jB

— Manchodu Mani (@manchodumani) June 20, 2023