ఇన్వెస్టర్లు భోజనాల కోసం కొట్టుకున్న తర్వాత అర్థం అయ్యింది 😂 pic.twitter.com/dCInWSK9l6

— Manchodu Mani (@manchodumani) March 3, 2023