దెబ్బ మీద దెబ్బ 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/jkQbSM8zO0

— మన ప్రకాశం (@mana_Prakasam) April 29, 2023