సీఎం జగన్ రెడ్డిని జోయ్ అలూకాస్ కంపెనీ చైర్మన్ వర్ఘసీస్ కలిసిన నెల రోజుల్లోనే జోయ్ అలూకాస్ కంపెనీపై ఈడీ దాడులు?#IdhemKarmaManaRashtraniki pic.twitter.com/RL2tp8qlhs

— మన ప్రకాశం (@mana_Prakasam) February 22, 2023