#చంద్రబాబు ₹149 కి ఇచ్చిన ఫైబర్ నెట్ కనెక్షన్....

ఇప్పుడు సైకో రెడ్డి ₹350 చేసి వసూలు
చేసుకుంటున్నరు.. ఇదే ఏపీ ఫైబర్ నెట్ స్కామ్ 🤣🤣 pic.twitter.com/MAZWrvgy2M

— మన ప్రకాశం (@mana_Prakasam) September 19, 2023