ఇదెక్కడి mass ra mowwaa 🔥🔥#WeWillGiveItBack#PsychoJagan #CBNWillBeBackWithABang #PeopleWithNaidu
#FalseCasesAgainstNaidu pic.twitter.com/864OOcpvFp

— మన ప్రకాశం (@mana_Prakasam) September 12, 2023