మౌనంతో పోటీ చేయకుండా కూడా శత్రువుని ఓడించవచ్చు..

KCR---Return Gift successfully delivered..

KTR--- It's Smiling Time.(laughed a lot Twitter Tillu)...😀😀😀 pic.twitter.com/KGnXn4JPIH

— సందీప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ♂️ (@joharNTR) December 3, 2023