"రేయ్, తోసుకోవద్దు! అందరికీ టోకెన్ దొరుకుద్ది, క్యూలో నిలబడండిరా మీ దుంపతెగ!"

ఏపీలో పెట్టుబడుల కోసం కొట్టుకుంటుంటేనూ...! 😜

— సందీప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ♂️ (@joharNTR) June 9, 2021