అసలు ఎం జరుగుతుంది అక్కడ...

ఎవరికి పెడుతున్నారు ఆ నమస్కారాలు 😁😂😆 pic.twitter.com/2zexXduvr1

— iThinkYash (@iThinkYash_) March 3, 2023