జగన్ ఉంటే జనం ఉండరు సాక్షి ఉంటేనే జనం ఉంటారు అదే మ్యాజిక్ 😀😀 pic.twitter.com/GVWS1yyL6t

— Mr Yash (@YashTDP_) February 11, 2023