మాదిగ కార్పొరేషన్ నిధులు గురించి అడిగితే పథకాలు ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఇస్తున్నాం అంటాడు ఏమిటి? తేడా అనుకున్నా కానీ మరి ఇంత తేడా అనీ తెలియదు. లండన్ మందులు సరిగ్గా పనిచేయటం లేదు అనుకుంట. pic.twitter.com/30Ii2lRCdC

— DINU (@I_dinutweets) June 7, 2022