మీకు యుద్ధం కావాలంటే యుద్దమే ఇస్తాము - @PawanKalyan గారు ..#FalseCasesAgainstNaidu pic.twitter.com/8HI4JHwUdH

— iTDP Official (@iTDP_Official) September 14, 2023