గాల్లో దండాలు పెడుతున్నాడు
ఎవడికి పెడుతున్నాడా అని సాక్షి కెమెరా మెన్ అటు వైపు తిప్పి చూస్తే, చెట్టు కనిపించింది.
అవ్వాక్కయ్యి, వెంటనే ఇటు తిప్పేసాడు కెమెరా

Oh, MAD MY SON pic.twitter.com/uvlT4moxmi

— ITDP Ananthapur Parliament Official (@iTDPAnanthapur) October 4, 2021