పీవీ రమేష్ గారిని ఏమైనా అంటే.... ఊరుకునేది లేదు
కొలికపూడి శ్రీనివాస రావు గారు 🔥🔥 pic.twitter.com/MOUYyHlW20

— Swathi Reddy (@Swathireddytdp) September 12, 2023