250+ మంది మృతి
రివ్యూ మీటింగ్ ఏసీ రూంలో
దానికి కూడా ఒక ఫొటో గ్రాఫర్, ఒక వీడియో గ్రాఫర్..🤦💦

వీడికి ఓట్లు వేసిన ప్రజానీకానికి శతకోటి వందనాలు...🙃🙏🙃 pic.twitter.com/1sgtDh3oci

— ɴᴀɢᴀʀᴀᴊᴜ ɴᴀɪᴅᴜ (@Bezawada_Alludu) June 3, 2023