జూనియర్ వైఎస్ఆర్ చాలా బాగుంది pic.twitter.com/YygoWrKZu1

— Maddina Eswar Naidu (@Eswarnaidutdp) September 22, 2022