ఉచిత పధకాలకు కావాలి అంటే పన్నులు పెంచకతప్పదు :- @AvanthiSrinivas

ఇప్పటికైనా తెలుసుకోండి...

మీ దగ్గర నుంచే అధిక పన్నుల రూపంలో దోచుకుని......మీకే ఇస్తున్నాడు మన అమూల్ రెడ్డి.... pic.twitter.com/OvRF5Unu1H

— Seenu (@Srinu_LokeshIst) June 14, 2021