“జై నాని అని అరవండి” 😉🥴🤦‍♂️

కర్మ.. జై కొట్టమని అడుక్కుంటున్నాడు 😂😬😜 pic.twitter.com/t6W545mF9B

— Guru Dharanidhar Medasani (B -ve Blood Group) (@GuruDharanidhar) December 8, 2021