మాకు అన్నం పెట్టడం మాత్రమే తెలుసు, కడుపు కొట్టడం తెలియదు..#AnnaCanteen pic.twitter.com/nIyzWX8KSA

— 🚲 𝓓𝓲𝓵𝓮𝓮𝓹 🚲 (@dmuppavarapu) September 23, 2023