కాలం ఎవరినీ వదిలి పెట్టడు pic.twitter.com/2hH0J4dK3T

— Bhaskara rao jampani (@BhaskaraJampani) June 4, 2023