అళ్ళగడ్డ
భూమా జగత్ విఖ్యాతి రెడ్డి🔥
నిన్న ట్వీట్ వేస్తే బొక్కలే అన్నారు
ఈ రోజున చేయి పైకి లేసింది...any కామెంట్స్ లెఫ్ట్..😂 pic.twitter.com/BpuXfszDNJ

— ɴᴀɢᴀʀᴀᴊᴜ ɴᴀɪᴅᴜ (@Bezawada_Alludu) May 23, 2023